Yokwe Online/Forum" jeje ilo kajin majol"  Bottom

 • Ne emman ibbam Mr.Aenet im ro jet jera im motta ilo forum in ij kajitok bwe jen jeje ilo kajin eo ad makmake ilo Forum in enwot ke ekanuij in lon ri-majol rejjab maron in melele jeje ko ilo kajin Belle ak "English".Wawen in enaj jiban koman bwe en laplok melele ibben elon armij ilo aer itoklimo im riti melele kein iloan Forum in ad woj kajojo,,Forum in ad ilo "Yokwe Online" ej juon eo elap an kaitoktok limo im emman elap tata jiban kij kin elap melele im ennan.

  Kom emmol ilo Kautiej wot
 • Erra ibam ako bolen ro jet mottad im rej kajin balle (english) im rej bok konaer ilo forum in renaj bolen kabbok air translator. Ke ta? bolen ejelok kind armij ro in ilo forum in?
 • That's prejudice!

  lolilaplap, kinke enwot ejjab rimajol wot men rein rej jeje ilo forum jab in. Emmon lok ne kon post ilo thread eo komelele kake im kotlok bwe ro jet ren post ilo men eo jejjab melele kake. Enwot na, ne ejjelok men en ijela rej baj kennan kake, ekwe ibam bok ao ien im jeje ilo thread en rej jeje ie, naij readi wot men kan rej ba non ao baj make jelalokjen.
  "A man will be just, then, in a way most advantageous to himself if, in the presence of witnesses, he holds the laws of the city in high esteem, and in the absence of witnesses, when he is alone, those of nature"
  - ANTIPHON
 • Bravo Preston.Merci.Danke.Komol kin melele ko am rammon. Lolilaplap, mol ke site in ej nan ri-majol ijowotke, ejjab ri-majol wot rej aikwoj in jeje melele im kajitok ko aer. Emmon wot ne jej jeje kajin Majol botab enaj emmonlak wot ne jej kojerbal Universal im business language of kajin belle bwe en "fair" nan aolep. Bolen ro rejaje read kajin belle, ren kabbok aer translator, like the rest of the world.  edited by: Mr_Law_II, Nov 21, 2008 - 02:54 AM
 • Yokwe aolep,
  Aolep lomnak kein komij kwaloki remon. Emon jeje ilo kajin belle ak kajin majol jimor. Bolen elon wot iadwoj rejab jele ke ilo Constitutional Convention eo kein karuo ear wor juon amendment(kakobaba) non ukot Jemen Ei eo, eo im aolep armij in Majol rar erre ak koweppene bwe elane eor inconsistency/idabtok ikijien kajin kein ruo, inem kajin ta eo jenaj aikuij lore. Eokwe emoj an alikar ke jenaj aikuij loore kajin eo ad, kajin majol. Bar juon ne oktak ear bar komon non Jemen Ei eo ilo ejja ien in wot, enin bwe etan ailin ko ad rej "Republic of the Marshall Islands." Ejab Marshall Islands. Bar juon ne, ej Council of Iroij. Ear bar weppen im oktak bwe en "Mweo Imon Iroij." Jet kein melele jaikuij jele. Office ko telokier raikuij lale bwe melele kein ren walok non aolep armij in Majol, mene ilikin ak ilo ailin ko ad ak kijwoj aikuij jele kaki. Eokwe jet kein melele im bar yokwe non aolep im jeramman.
 • Yokwe aolep nan wot kemleleiklok jidrik kajitok in ao,,kajitok eo ne emman bwe jen jeje ilo kajin marshall bwe jen melele ekwe kajitok eo ne WebMaster in ad ilo website in adwoj emaron juon ad ri-ukok elane elon ri-lal ko jet rej jeje ilo kajin eo juon,,"English".....kom emmol.
 • Emon Lolilaplap, ak ewor ke an ien ukok, kab won enaj kollik wonen an ukok? Jerbal in ukok ilo website in enaj juon full time jerbal? Ak bolen ro rej aikuij air rukok (majol ako belle) ekwe renaj kabok air rukuk elane rej lukin ikidelel in komon air naan ikijen juon topic ak issue rej itoklimo kake. All you gotta a do is make him ikidelel in jeje ikijen topic eo am. Baj lomnak wot men in ako ijo wot komij loe ke emon.
 • Elap an Aenet non an iten bok an ien ukok.
  "A man will be just, then, in a way most advantageous to himself if, in the presence of witnesses, he holds the laws of the city in high esteem, and in the absence of witnesses, when he is alone, those of nature"
  - ANTIPHON
 • preston,
  ta ne kwoj ba? elap an Aenet boub ke? ne aet, ekwe ij erra ibam.
 • Lolilaplap,

  Ňe kwōjaje read ilo kajin belle kwōn bukōt juōn am rukkook. Kwoban tin force e aolep ro rej bōk kunaer ilo forum kein bwe ren kajin Majōl wōt! Ejjab fair kain lōmnak rōt ne…

  Komol ilo am nej melele ilo wāwein in.
  edited by: E_Kutak, Nov 22, 2008 - 08:15 PM


 • neh lomnak eo in bwe jen nooji bwod im men in kajjookok ko ad jen armij in likid ekwe ijjab erra. neh kajjitok in ej influence kin politic, ekwe aolepen lol in rej aikwij in jela ta ej walok iMajol.
 • yokwe aoleb

  enwot ejaab nana kajitok in im etke jen baj NEGATIVE wot ilo ad uaak jen baj lale ta eo emaan im jaab baj lelok bar jet. Bolen idea eo eman tata in ke elane FORUM eo ear ijjino ilo kajin MAJOL en jeje im koman ilo KAJIN MAJOL WOT ak elane kar ilo KAJIN belele ekwe ej an rijeje eo ej koman an comment bebe ta eo ej uaak ilo kajin ta. Ne ejaab ekwe Aenet ej aikuj in koman juon BLOG KAJIH MAJOL WOT.

  Kom emol

  "Wajam im AmWot"
 • 0 users
 • and 315 anonymous guests

This list is based on users active over the last 60 minutes.

Majuro: 2013 Pacifc Forum Opening Programs